Financiering

Aan financiering van uw eigen bedrijf zult u niet ontkomen. Helaas is niet iedereen in de positie dat de financiering geheel uit eigen vermogen kan. Er zal dan elders geld vandaan moeten komen. Dan is een lening afsluiten een oplossing. Hieronder ziet u verschillende mogelijkheden om uw onderneming te financieren, door middel van een lening of op andere wijze.

Rekening-courantkrediet

Met een rekening-courantkrediet kunt u geld opnemen tot een bepaald afgesproken bedrag, de kredietlimiet.

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB)

Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten is bedoeld om de kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf te stimuleren. Als u onvoldoende zekerheden heeft voor een krediet bij de bank, dan kan de Nederlandse Staat voor u garant staan. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven met maximaal tweehonderdvijftig werknemers èn voor zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen. Starters en innovatieve ondernemers kunnen gebruik maken van nog ruimere faciliteiten. Er zijn wel enkele voorwaarden waaronder u een lening kunt krijgen:

  • U mag met deze lening niet andere leningen die u heeft aflossen
  • U bepaalt zelf waarvoor u het krediet gebruikt, maar u mag niet met het geld beleggen
  • De looptijd van de staatsgarantie is maximaal 6 jaar en financieringen voor verbouw of aanschaf van een onroerend goed (gebouwen, schepen, etc.) 12 jaar. 

Uw bank kan u alles vertellen over het BBMKB. De bank besluit ook of u in aanmerking komt voor een borgstellingskrediet.

Zakelijke initiatieven

Op de zakelijke markt zijn ook allerlei initiatieven ontwikkeld door bedrijven die financiering beschikbaar stellen voor ondernemers, omdat via de traditionele instituten (o.a. banken) geen financiering te verkrijgen is. Zo zijn er onder meer diverse financieringsfondsen, en andere mogelijkheden zoals Spotcap.
 

Qredits

Voor zzp’ers is het steeds moeilijker om kleine kredieten los te peuteren bij de banken. Vandaar dat in 2009 Qredits is opgericht. Qredits is een stichting zonder winstoogmerk en is opgericht door het Ministerie van Economische Zaken en ABN Amro Bank, Rabobank en ING Bank. Qredits is erop gericht om dromen van ondernemers mogelijk te maken. Je kunt er terecht voor kredieten tot 250.000 euro, persoonlijke coaching en ondernemerstools.  Voor meer informatie over Qredits kunt u terecht op de website van Qredits.

| Qredits|

Risicokapitaal

Risicokapitaal, venture-capital of durfkapitaal is kapitaal dat derden in de onderneming steken. Omdat zekerheden ontbreken, neemt de geldverstrekker meer risico dan gewoonlijk. Starters die veel geld moeten lenen, kunnen overwegen om een beroep te doen op zogeheten informal investors (vermogende particulieren) of op Particuliere Participatie Maatschappijen. 

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

Als u vanuit een WW- of bijstandsuitkering een bedrijf wilt beginnen, dan kunt u een beroep doen op het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ). Deze regeling wordt uitgevoerd door de Gemeentelijke Sociale Dienst. Daar dient u dan ook naar te bellen voor meer informatie.
| BBZ |

Durfkapitaal

Durfkapitaal is een fiscale stimuleringsregeling voor geldverstrekkers aan ondernemers. Particulieren die geld lenen aan ondernemers kunnen fiscale voordelen genieten. Ook is het mogelijk dat een financier met een speciaal fonds als intermediair optreedt. Het fonds betrekt het geld van particuliere geldverstrekkers. Die hebben recht op fiscale vrijstellingen. Deze regeling stond vroeger bekend als de Tante Agaath-regeling.

Leasing

Lease kent twee hoofdvormen: financial lease en operational lease. Bij zowel operational lease als financial lease koopt de leasemaatschappij voor u het gewenste bedrijfsmiddel van de leverancier(s). Binnen deze twee vormen zijn vele varianten mogelijk.

Financial lease

Bij financial lease heeft de leasemaatschappij alleen het juridische eigendom. Het economisch eigendom ligt bij de ondernemer. Het bedrijfsmiddel komt dan ook op de balans van de ondernemer te staan.

Operational lease

Bij operational lease heeft de leasemaatschappij zowel het economische als het juridische eigendom. De leasemaatschappij stelt het bedrijfsmiddel beschikbaar aan de ondernemer. Een voorbeeld van operational lease is het leasen van een auto.

Het Bureau Krediet Registratie (BKR)

Zodra u een lening afsluit wordt u geregistreerd bij het BKR. Deze beheert het Centraal Krediet Informatiesysteem waarin de betalingsverplichtingen van alle consumenten die in Nederland een krediet hebben of hadden in de afgelopen vijf jaar. Het BKR registreert de volgende gegevens:
| BKR |

  • het geleende bedrag of het bedrag dat u maximaal mag besteden
  • het moment waarop het krediet ontstond
  • de maand waarin volgens afspraak met de deelnemer het krediet volledig moet zijn afgelost
  • de maand waarin het krediet daadwerkelijk is beëindigd
  • de kredietsoort
  • eventuele bijzonderheden gedurende de looptijd van het krediet.

Bij het BKR is een groot aantal financiële instellingen als deelnemer aangesloten. Alleen deze instellingen kunnen gegevens opvragen. Bij het BKR kan een deelnemer ook informatie over uw leen- en aflosgedrag opvragen. Hierdoor heeft de deelnemer extra informatie om een beslissing over uw kredietaanvraag te nemen.

Vraagprijs

Als u eenmaal het geld bij elkaar heeft om te starten rijst het volgende probleem alweer. Hoeveel geld kunt u gaan vragen voor de producten of diensten die u aanbiedt? Omdat het voor ieder individu verschilt hoeveel geld hij/zij nodig heeft om in het levensonderhoud te voorzien, kan deze vraag niet zomaar worden beantwoord. Gelukkig is er een handig boek geschreven met allerlei tips en vergelijkingsmateriaal voor uw vraagprijs.

Factoring

De ondernemer draagt tegen betaling het hele debiteurenbestand over aan een financier (factor). De ondernemer krijgt geld van de financier op de vervaldag, ongeacht of de debiteur op tijd betaalt. Factoring is alleen in specifieke omstandigheden mogelijk of kostentechnisch interessant. De aard van het bedrijf, de omzet en de gemiddelde hoogte van de vorderingen spelen allemaal een rol.

Leningen en banken 

Natuurlijk kunt u buiten de hierboven genoemde soorten leningen ook leningen aangaan bij de diverse banken. Om een bank over te halen om aan u een lening te verstrekken moet u goed beslagen ten ijs komen. U dient de bank ervan te overtuigen dat zij haar lening aan u kan terug verdienen. U zult dan ook met een gedegen ondernemingsplan moeten komen. Hierin vertelt u precies wat uw plannen zijn, hoe de markt er uitziet en wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf in die markt. Verder zal uw financiële situatie worden getoetst bij het BKR in Tiel.
| ondernemingsplan |

Gaat de bank uiteindelijk akkoord om aan u een lening te verstrekken dan zijn er vele verschillende kredietvormen. Deze kredietvormen verschillen per bank. U doet er dan ook verstandig aan om alle opties die de banken u bieden grondig na te gaan. Welke regelingen passen het beste bij uw situatie? Het uitzoeken van de beste lening zal een hoop tijd kosten, maar uiteindelijk voor u zeker de moeite waard zijn.

De bank wil soms de overwaarde van uw huis als onderpand bij het verstrekken van een krediet. Het nadeel hiervan is dat als uw bedrijf in de problemen komt, ook uw woning gevaar loopt. Het is ook mogelijk om op basis van de overwaarde van uw huis een financiering te regelen en het geld als eigen vermogen in uw onderneming in te brengen. Dan zult u echter eerst moeten verhuizen om de rente aftrekbaar te maken. Ook kunt u eventueel een tweede hypotheek op naam van uw bedrijf zetten om zodoende te kunnen profiteren van de renteaftrek in uw onderneming.Reacties

Advertentie

Onderwerpen

Financiële zaken

Hoofdcategorie: Administratie

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws